Dohoda o mediácii

Ak sa podarí nájsť riešenie výsledkom bude dohoda o mediácii.  Dohoda, ktorá vznikla ako výsledok mediácie, má písomnú formu a je pre osoby zúčastnené na mediácii záväzná. Na základe dohody, ktorá vznikla ako výsledok mediácie, môže oprávnený podať n...

Read More

Mediácia – priebeh

Po podpísaní dohody o začatí mediácie začína samotná mediácia jej priebeh bude riadený Mediátorom a každá strana dostane rovnaký priestor na prezentáciu a vyjadrenie svojho pohľadu a názoru. Mediátor zabezpečuje rovnocenné postavenie všetkých strán s...

Read More

Začiatok mediácie

Po prvotnom posúdení pred začiatkom mediácie Mediátor poučí všetkých účastníkov mediácie o ich právach a povinnostiach, oboznámi ich s procesom mediácie. Ak zúčastnené strany súhlasia a poučeniu v plnej miere porozumeli je možné uzavrieť dohodu o zač...

Read More

Prvotné posúdenie

Ak sa rozhodnete pre riešenie sporu prostredníctvom mediácie zavolajte a dohodneme si stretnutie. Na začiatku si prejdeme Vaše možnosti a posúdim či je možné Váš prípad riešiť mediáciou. Riešime: Obchodné spory Občiansko právne spory Rodinné spory Pr...

Read More

Výhody mediácie

Výhody mediácie Vyriešenie konfliktu, alebo sporu na základe dobrovoľnosti, so stálou kontrolou procesu a konečného výsledku. ( dohoda o mediácii je záväzná ) Dostupnosť mediácie bez čakacích lehôt (na súdne pojednávanie je možné čakať aj niekoľko me...

Read More

Čo je mediácia

Mediácia je mimosúdne riešenie konfliktov a sporov za pomoci tretej strany-Mediátora. Je to rýchle a efektívne riešenie sporov, v ktorom sú obe strany prítomné dobrovoľne. Cieľom  je dospieť k prijateľnej dohode pre obe zúčastnené strany.  

Read More
Reliable

Reliable

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure do...

Read More