Výhody mediácie

  • Vyriešenie konfliktu, alebo sporu na základe dobrovoľnosti, so stálou kontrolou procesu a konečného výsledku. ( dohoda o mediácii je záväzná )
  • Dostupnosť mediácie bez čakacích lehôt (na súdne pojednávanie je možné čakať aj niekoľko mesiacov)
  • V prípade ak strany sporu nechcú spolu priamo komunikovať, alebo nie je možné stretnutie z hľadiska ich zaneprázdnenosti, ale je ochota riešiť spor je možné viesť mediáciu oddelene s každou stranou, alebo aj prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov.
  • Dohoda o mediácii je výsledkom rozhodnutia Vás a protistrany, čo je riešenie udržateľné.
  • Dôvernosť mediačného procesu (Mediátor a všetci zúčastnený sú zo zákona viazaný mlčanlivosťou)
  • Finančná dostupnosť mediácie ( oproti súdnemu konaniu je možná dohoda ceny s mediátorom )
  • Flexibilita – mediácia a jej pokračovanie je časovo možná na základe dohody mediátora a zúčastnených strán ( pri súdnom konaní sa jedná o časový interval medzi jednotlivými pojednávaniami aj niekoľko mesiacov )

 

Zákon o súdnych poplatkoch:

Ak konanie skončia účastníci schválením súdneho zmieru do začiatku pojednávania vo veci samej, vráti sa im 90 % zo všetkých zaplatených poplatkov. Ak konanie skončia účastníci schválením súdneho zmieru po začatí pojednávania vo veci samej, vráti sa im 50 % zo všetkých zaplatených poplatkov. Ak účastníci vyriešili časť sporu súdnym zmierom v zmierovacom konaní, vráti sa im 30 % zo zaplateného poplatku v konaní podľa tretej časti Občianskeho súdneho poriadku. Pri nezaplatených poplatkoch v rovnakom rozsahu súd poplatok nevyberie a uznesenie o uloženej povinnosti zaplatiť poplatok v uvedenom rozsahu zruší.