Prvé stretnutie je bezplatné – posúdenie prípadu.

Konečná cena bude stanovená na základe dohody.

Mediácia v oblasti určenia rodičovských práv je u nás bezplatná.

Konečná cena je závislá od predmetu mediácie, spôsobu mediácie a právnej subjektivity účastníkov.

Neriešime mediáciu v spotrebiteľských sporoch.

 

 

  • Nie sme platcami DPH ( cena je konečná, neúčtuje sa k nej DPH )
  • Hodinová sadzba je za každú aj začatú hodinu.
  • Okrem odmeny má mediátor právo na úhradu výdajov spojených s mediáciou, najmä úhradu poštovného, telekomunikačných nákladov, cestovného a iných preukázateľných nákladov.
  • Platba je na základe vystavenej predfaktúry ( po konečnom vyúčtovaní bude vystavená konečná faktúra – daňový doklad )