Dohoda o mediácii a jej účinky.

Dohoda, ktorá vznikla ako výsledok mediácie, má písomnú formu a je pre osoby zúčastnené na mediácii záväzná. Na základe dohody, ktorá vznikla ako výsledok mediácie, môže oprávnený podať návrh na súdny výkon rozhodnutia alebo návrh na vykonanie exekúc...

Read More

Výhody mediácie

Výhody mediácie Vyriešenie konfliktu, alebo sporu na základe dobrovoľnosti, so stálou kontrolou procesu a konečného výsledku. ( dohoda o mediácii je záväzná ) Dostupnosť mediácie bez čakacích lehôt (na súdne pojednávanie je možné čakať aj niekoľko me...

Read More

Čo je mediácia

Mediácia je mimosúdne riešenie konfliktov a sporov za pomoci tretej strany-Mediátora. Je to rýchle a efektívne riešenie sporov, v ktorom sú obe strany prítomné dobrovoľne. Cieľom  je dospieť k prijateľnej dohode pre obe zúčastnené strany.  

Read More

O mne

O mne

  Volám sa Ing. Marek Novák mám dlhoročné skúsenosti ako policajt, kde som riešil množstvo sporov a stretol som sa okrem trestných vecí aj s mnohými občiansko právnymi, obchodnými, rodinnými  spormi. Ak došlo k riešeniu problémov súdnou cestou v...

Read More