Dohoda o mediácii

Ak sa podarí nájsť riešenie výsledkom bude dohoda o mediácii.  Dohoda, ktorá vznikla ako výsledok mediácie, má písomnú formu a je pre osoby zúčastnené na mediácii záväzná. Na základe dohody, ktorá vznikla ako výsledok mediácie, môže oprávnený podať n...

Read More

Mediácia – priebeh

Po podpísaní dohody o začatí mediácie začína samotná mediácia jej priebeh bude riadený Mediátorom a každá strana dostane rovnaký priestor na prezentáciu a vyjadrenie svojho pohľadu a názoru. Mediátor zabezpečuje rovnocenné postavenie všetkých strán s...

Read More

Začiatok mediácie

Po prvotnom posúdení pred začiatkom mediácie Mediátor poučí všetkých účastníkov mediácie o ich právach a povinnostiach, oboznámi ich s procesom mediácie. Ak zúčastnené strany súhlasia a poučeniu v plnej miere porozumeli je možné uzavrieť dohodu o zač...

Read More

Prvotné posúdenie

Ak sa rozhodnete pre riešenie sporu prostredníctvom mediácie zavolajte a dohodneme si stretnutie. Na začiatku si prejdeme Vaše možnosti a posúdim či je možné Váš prípad riešiť mediáciou. Riešime: Obchodné spory Občiansko právne spory Rodinné spory Pr...

Read More