Ak sa podarí nájsť riešenie výsledkom bude dohoda o mediácii. 

  1. Dohoda, ktorá vznikla ako výsledok mediácie, má písomnú formu a je pre osoby zúčastnené na mediácii záväzná.
  2. Na základe dohody, ktorá vznikla ako výsledok mediácie, môže oprávnený podať návrh na súdny výkon rozhodnutia alebo návrh na vykonanie exekúcie, ak je táto dohoda podľa podmienok ustanovených v osobitných predpisoch                .  

a) spísaná vo forme notárskej zápisnice,                                                                                                                                                          b) schválená ako zmier pred súdom, rozhodcovským orgánom.

Strany sporu sa môžu dohodnúť, že dohoda o mediácii bude záväzná aj pre ich právnych nástupcov.