Po prvotnom posúdení pred začiatkom mediácie Mediátor poučí všetkých účastníkov mediácie o ich právach a povinnostiach, oboznámi ich s procesom mediácie. Ak zúčastnené strany súhlasia a poučeniu v plnej miere porozumeli je možné uzavrieť dohodu o začatí mediácie. Po podpise dohody o začatí mediácie  Mediátor urobí zápis do knihy mediácie, ktorú podpíšu aj strany sporu.

Týmto sa začína mediácia okrem prípadu, kedy ak s týmto čo i len jedna strana, alebo Mediátor nesúhlasí, vtedy sa začína mediácia uložením dohody o začatí mediácie uzavretej osobami zúčastnenými na mediácii alebo zástupcami konajúcimi v rozsahu oprávnenia konať za zastúpeného a mediátorom v Notárskom centrálnom registri listín zriadenom podľa osobitného zákona, mediácia sa končí uložením potvrdenia o skončení mediácie v registri listín. O tejto skutočnosti je Mediátor  povinný vždy a aj písomne poučiť strany

Zápis dohody o začatí mediácie a zápis o skončení mediácie podľa tohto zákona v knihe mediácií má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.

Uloženie dohody o začatí mediácie a potvrdenia o skončení mediácie v registri listín má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.